Korzyści wynikające z realizacji Projektu

Korzyści wynikające z realizacji Projektu

Obecnie w warszawskim systemie ciepłowniczym funkcjonuje ponad 500 węzłów grupowych z czego prawie 300 jest własnością Veolii Energia Warszawa. Większość tych urządzeń została wybudowana w latach 1960 – 1970 i wymaga gruntownych a więc kosztownych modernizacji.

Podstawowymi problemami związanymi z eksploatacją węzłów grupowych, są:

 • Duże straty na przesyle energii wyeksploatowaną siecią niskich parametrów.
 • Zagrożenie awariami wyeksploatowanych fragmentów sieci niskich parametrów.
 • Niewykorzystanie potencjalnych korzyści procesów energetycznych wynikających z braku sterowania popytem na energię w indywidualnych budynkach podłączonych do źródła węzłów grupowych.
 • Brak możliwości ograniczenia niskiej emisji piecyków ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) przez ciepłą wodę sieciową.

Zatem wybudowanie indywidualnych węzłów cieplnych przynosi szereg korzyści związanych z ekologią, bezpieczeństwem, oszczędnością oraz komfortem.

Nowy indywidualny węzeł cieplny wybudowany w ramach Projektu „Węzły indywidualne dla Warszawy – etap I”Ekologia

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (nieodnawialnej) dla zasilania w.s.c.

Obniżenie strat ciepła na przesyle i dystrybucji pozwoli na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, a co z tym związane zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (nieodnawialnej) dla zasilania w.s.c., przy dostarczeniu tej samej ilości energii końcowej odbiorcom. Szacuje się, że realizacja Projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej (nieodnawialnej) o 28 718,5 GJ/rok.

Spadek emisji gazów cieplarnianych

Spalanie mniejszej ilości paliw wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń towarzyszących spalaniu paliw, w tym emisji gazów cieplarnianych, głównie CO2. Szacuje się, że realizacja Projektu przyczyni się do spadku emisji dwutlenku węgla o 4 012,69 Mg/rok.

Spadek emisji pyłów

Spalanie mniejszej ilości paliw pozwoli na proporcjonalnie mniejszą emisję pyłów, w tym pyłów PM10 i PM2,5. Szacuje się że realizacja Projektu przyczyni się do spadku emisji pyłów o 0,634 Mg/rok.

Spadek liczby zachorowań ludzi i organizmów żywych

Efektem zmniejszenia ilości spalanych paliw i uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza z niespalonego paliwa będzie również spadek ilości zachorowań ludzi i organizmów żywych.

Jak wskazują badania biologiczne ludzi, zwierząt, roślin oraz badania statystyczne dotyczące występowania chorób, zanieczyszczenia pyłowo – gazowe emitowane podczas spalania paliw mogą wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi i organizmów żywych.

Poprawa jakości powietrza w Warszawie i regionie przyczyni się zatem do spadku liczby zachorowań ludzi i organizmów żywych na tym obszarze

Zmniejszenie degradacji środowiska

W wyniku zmniejszenia ilości spalanych paliw i emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, zmniejszeniu ulegnie degradacja środowiska (zakwaszenie gleb, ocieplenie klimatu, zmniejszenie plonów, korozja budowli, degradacja obszarów leśnych), wynikająca ze zmniejszenia emisji i ograniczenia wydobycia paliw kopalnych.

Zanieczyszczenia powietrza, poza wpływem na zdrowie ludzi i organizmów żywych, wywierają również niekorzystny wpływ na:

 • uprawy i drzewostan,
 • budowle (w tym zabytki), powodując ich korozję,
 • konstrukcje i elementy metalowe, powodując ich korozję,
 • niszczenie innych materiałów w tym skóry, papieru, odzieży,
 • redukcję promieniowania słonecznego w wyniku jego absorpcji i rozpraszania. 

Zatem poprawa jakości powietrza w Warszawie i regionie, pozwoli na ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko i dóbr ludzi na tym terenie.

Ponadto poprzez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych ograniczy się ich wydobycie, co w rezultacie pozwoli na zmniejszenie oddziaływania wydobywania paliw na środowisko – zmniejszenie pustek pozostałych po eksploatacji węgla, ograniczenie ilości ścieków zasolonych, szkód górniczych itp.

W związku z możliwością korzystania z ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) mieszkańcy (po doposażeniu we właściwą instalację – mogą zlikwidować piecyki gazowe służące do podgrzewania ciepłej wody, co skutkuje ograniczeniem niskiej emisji z tych piecyków, zmniejszeniem strat energii cieplnej w wyniku wentylacji pomieszczeń mieszkalnych wymuszonej procesami spalania wewnątrz tych pomieszczeń.

Bezpieczeństwo

Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła

Zmniejszenie liczby awarii sieci ciepłowniczej umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa jego dostaw do odbiorców.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w budynku

Likwidacja piecyków gazowych do podgrzewania ciepłej wody oznacza zwiększenie bezpieczeństwa mieszkania w budynku poprzez wyeliminowanie możliwości zaczadzenia, wybuchu czy też poparzenia, związanych ze stosowaniem wysłużonych podgrzewaczy gazowych,

 

Oszczędność

Zmniejszenie kosztu przesyłu i dystrybucji ciepła do Odbiorców

Obniżenie strat ciepła na przesyle pozwoli na zmniejszenie ilości ciepła przesyłanego siecią dla dostarczenia tej samej ilości ciepła odbiorcom, co skutkować będzie zmniejszeniem kosztu przesyłu tej samej ilości ciepła do odbiorców.

Po wybudowaniu węzła indywidualnego mieszkańcy poszczególnych budynków uzyskują możliwość racjonalnego gospodarowania ciepłem w swoich budynkach poprzez możliwość prowadzenia indywidualnej gospodarki ciepłem w budynku, w tym m. in: indywidualne podejmowanie decyzji o terminie włączenia/wyłączenia ogrzewania, ustawienia wartości temperatury włączenia/wyłączenia ogrzewania, ustalania poziomu krzywej grzania (wpływ na parametry pracy instalacji), prowadzenie polityki oszczędnej gospodarki ciepłem np. poprzez obniżanie poziomu ogrzewania nocą.

Zmniejszenie opłat odbiorców za dostawę ciepła

Obniżenie strat ciepła na przesyle i dystrybucji pozwoli na zmniejszenie opłat odbiorców za dostawę ciepła, z uwagi na jej mniejszą ilość kupowaną w elektrociepłowniach warszawskich i przesyłaną siecią ciepłowniczą.

Oszczędności związane z likwidacją piecyka gazowego służącego do podgrzewania wody

Likwidacja piecyka gazowego służącego do podgrzewania ciepłej wody oznacza:

 • zmniejszenie kosztów obsługi kominiarskiej
 • zwiększenie wartości oraz atrakcyjności mieszkań
 • uniknięcie kosztów zakupu indywidualnego podgrzewacza
 • unikniecie kosztów serwisu i ewentualnej modernizacji podgrzewacza.
 • zmniejszenie opłaty stałej za gaz.

 

Zmniejszenie poziomu ubóstwa energetycznego w Warszawie

Realizacja Projektu, polegająca na wymianie grupowych węzłów cieplnych na węzły indywidualne oraz umożliwieniu przeprowadzenia termomodernizacji, przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków, czego skutkiem m.in. będzie ostatecznie zmniejszenie poziomu ubóstwa energetycznego w Warszawie.

Efektywność energetyczna, rozpatrywana w kontekście ubóstwa energetycznego, zależy od:

 • efektywności wykorzystania energii,
 • efektywności energetycznej budynków.

Efektywność wykorzystania energii dotyczy w tym przypadku gospodarstw domowych – możliwości ograniczenia zużycia energii w domach np. poprzez utrzymanie optymalnej temperatury (19°C – 22°C) – zbyt wysoka temperatura powietrza powoduje, że robi się ono suche i na jego ogrzanie zużywamy więcej energii cieplnej.

Bardziej istotną, z punktu widzenia projektu, jest efektywność energetyczna budynków, określana przez charakterystykę energetyczną obiektów. Od niej w znacznym stopniu zależy stopień trudności ogrzania pomieszczeń oraz utrzymania w nich odpowiedniej temperatury.

Efektywność energetyczna budynków, oprócz zależności od warunków topograficznych i architektonicznych, zależy w dużej mierze od warunków technicznych - odpowiedniej izolacji termicznej dachów i ścian, parametrów okien, zabezpieczenia fundamentów, a także od wyposażenia instalacyjnego – jego wieku, stanu technicznego, jakości i wydajności.

Najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie ubóstwa energetycznego, wynikającego z niskiej efektywności energetycznej budynków jest rozgrupowanie węzłów cieplnych i przeprowadzenie inwestycji termomodernizacyjnych, które mogą obejmować: ocieplenie budynku, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, systemów wentylacji i klimatyzacji, a także wprowadzenie systemów zarządzania zużyciem energii w budynkach, przebudowę systemów grzewczych.

Elementem zachęcającym do inwestycji w termomodernizację, oprócz oczywistych efektów energetycznych, jest możliwość uzyskania dofinansowania. Dotacje i inne instrumenty finansowe wspierające termomodernizację przysługują w przypadku realizacji przedsięwzięć, których celem jest m.in. zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Warunkiem uzyskania wsparcia jest konieczność późniejszego rozliczenia efektów termomodernizacji, co możliwe jest wyłącznie dzięki zastosowaniu indywidualnego rozliczania ciepła, zużywanego przez budynek, poddany termomodernizacji. Rozliczenie to możliwe jest właśnie dzięki zastosowaniu indywidualnych węzłów cieplnych, które są przedmiotem niniejszego Projektu.

Wymiana węzłów grupowych na węzły indywidualne otworzy drogę do termomodernizacji budynków, realizowanych przy wsparciu finansowym ze strony Państwa, a tym samym wpłynie na zmniejszenie ubóstwa energetycznego mieszkańców Warszawy, których wydatki z tytułu korzystania z ciepła zmniejszą się do poziomu społecznie akceptowalnej wartości udziału w dochodzie dyspozycyjnym. Tym samym ciepło stanie się dla nich bardziej dostępne i niezależne już w tak dużym stopniu od ich warunków finansowych.

Komfort

Zwiększenie komfortu życia odbiorców ciepła

Po wybudowaniu węzłów indywidualnych mieszkańcy poszczególnych budynków uzyskują możliwość racjonalnego gospodarowania ciepłem w swoich budynkach poprzez możliwość prowadzenia indywidualnej gospodarki ciepłem w budynku, w tym m. in: indywidualne podejmowanie decyzji o terminie włączenia/wyłączenia ogrzewania, ustawienia wartości temperatury włączenia/wyłączenia ogrzewania, ustalania poziomu krzywej grzania (wpływ na parametry pracy instalacji),

Poprzez zmniejszenie liczby awarii sieci ciepłowniczej i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła wzrośnie komfort życia odbiorców ciepła. 

Likwidacja piecyka gazowego służącego do podgrzewania ciepłej wody oznacza komfort i bezobsługowość

 • dostęp do ciepłej wody o stałej temperaturze przez całą dobę,
 • proces podgrzania wody odbywa się poza mieszkaniem,
 • serwis urządzeń jest po stronie firmy ciepłowniczej
 • dodatkowo piecyki nie będą zajmowały miejsca.

Ważna informacja:

Indywidualny węzeł cieplny, budowany w ramach Projektu tylko w zakresie modułu centralnego ogrzewania dla potrzeb instalacji wewnętrznej budynku, zaprojektowany został jako dwufunkcyjny, z możliwością podgrzewu ciepłej wody. Pozwala to na doposażenie budynku w instalację wewnętrzną ciepłej wody.

Zamontowanie modułu ciepłej wody nie jest objęte projektem likwidacji węzłów grupowych. Jego wybudowanie będzie możliwe po podpisaniu umowy między Odbiorcą a Veolią Energia Warszawa S.A. Będzie ona określać m.in. zasady finansowania tego zakresu robót.

W przypadku Państwa zainteresowania doposażeniem węzła w moduł ciepłej wody użytkowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszymi przedstawicielami. 

Informacji w sprawie doposażenia węzła w moduł ciepłej wody użytkowej udzielają:

          lub e-mail: vew.konkurencyjnosc@veolia.com

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy na doposażenie węzła c.o. w moduł ciepłej wody użytkowej dla różnych podmiotów

pobierz

Wniosek na zmianę mocy zamówionej 

pobierz

Zamówienie mocy cieplnej 

pobierz

Do góry