Aspekty społeczne

Projekt jest przedsięwzięciem mającym istotny wpływ na zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych. Przedsięwzięcie jest niezmiernie oczekiwane przez społeczność Warszawy, ma to swoje źródło w:

  • potrzebie sprawiedliwej społecznie dla mieszkańców wszystkich krajów UE, bezawaryjnej dostawy ciepła z likwidacją różnic w dodatkowych kosztach ponoszonych ze względu na nadmierne straty na przesyle powodowane złym stanem technicznym rurociągów sieci niskoparametrowych zasilających poszczególne budynki z obecnych węzłów grupowych, nie gwarantującym stałej dostawy ciepła, co wywołuje niezadowolenie lokalnej społeczności,
  • bardzo dużym zainteresowaniu lokalnej społeczności możliwością doposażenia budynków w instalacje wewnętrzne ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
  • zainteresowaniu możliwością podniesienia standardu technicznego instalacji wewnętrznych, dających możliwości prowadzenia indywidualnej i oszczędnej gospodarki cieplnej obiektu i uzyskiwania wymiernych oszczędności kosztów eksploatacyjnych.

O zainteresowaniu realizacją Projektu na zasadach współfinansowania w kształcie przedstawionym we Wniosku, świadczy liczna korespondencja napływająca do Veolii Energia Warszawa S.A. (wówczas Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.). Wynika z niej  trafność powołania Projektu, wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz właściwe podejście do wyrównania szans pod kątem standardów technicznych.

Przygotowany Projekt posiada strategię zarządzania ryzykiem, która będzie realizowana poprzez zespół realizaujący Projekt. W wyniku prac w zakresie rozeznania i zebrania opinii wśród mieszkańców ustalono, że Projekt jest znany opinii lokalnej, cieszy się jednoznacznym poparciem lokalnej społeczności i nie ma wśród mieszkańców przeciwników. Jedną z głównych przyczyn przygotowania i realizacji projektu są liczne próśby społeczności lokalnej o rozwiązanie problemu węzłów grupowych przez Veolię Energia Warszawa S.A. (wówczas Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.). Brak jest jakichkolwiek przesłanek świadczących o możliwości wystąpienia konfliktu społecznego innych stron na tle realizacji Projektu, ponieważ nie jest on kontrowersyjny i nie narusza niczyich interesów.

Podsumowując, realizacja projektu jest przedsięwzięciem prorozwojowym polegającym na zamianie węzłów grupowych na indywidualne, przyczyniającym się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Miasta Stołecznego Warszawy, które charakteryzuje się dużym rozwarstwieniem zamożności mieszkańców. 

Do góry