Efektywność energetyczna

Celem głównym projektu realizowanego w ramach Programu POIŚ 2014 – 2020 jest zmniejszenie ilości spalanych paliw i redukcji emisji zanieczyszczeń, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji w Warszawie.

Efekty poszczególnych działań projektowych:

  • modernizacja sieci ciepłowniczych odpowiada za 14,3 % zmniejszenia zużycia energii pierwotnej oraz emisji pyłów i gazów uzyskanego w wyniku realizacji Projektu.
  • budowa węzłów indywidualnych węzły odpowiada za 85,7 % zmniejszenia zużycia energii pierwotnej oraz emisji pyłów i gazów uzyskanego w wyniku realizacji Projektu.

Poniżej prezentujemy planowane wskaźniki rezultatu bezpośredniego, które mają zostać osiągnięte w wyniku realizacji prac modernizacyjnych Projektu:

  1. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej wyniesie 28 718,45 GJ/rok z czego w wyniku modernizacji sieci zmniejszy się o 4 096,39 GJ/rok  a w wyniku modernizacji węzłów o 24 622,07 GJ/rok.
  2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – CO2  wyniesie 4 012,69 MG CO2/rok, z czego w wyniku modernizacji sieci emisja spadnie o 572,32 Mg CO2/rok, a w wyniku modernizacji węzłów o 3440,32 Mg CO2/rok
  3. Redukcja emisji pyłów – (PM 10 i PM 2,5) wyniesie 0,63 Mg/rok, z czego w wyniku modernizacji sieci emisja spadnie o 0,09 Mg/rok, a w wyniku modernizacji węzłów o 0,54 Mg/rok
  4. Redukcja emisji SO2 – wyniesie 10,06 Mg/rok, z czego w wyniku modernizacji sieci emisja spadnie o 1,44 Mg/rok, a w wyniku modernizacji węzłów o 8,63 Mg/rok
  5. Redukcja emisji NOx – wyniesie 5,11 Mg/rok, z czego w wyniku modernizacji sieci emisja spadnie o 0,73 Mg/rok, a w wyniku modernizacji węzłów o 4,38 Mg/rok

Ograniczenie strat energii powstających w procesie dystrybucji ciepła w wyniku zamian sieci kanałowej na preizolowaną ze zmniejszeniem łącznej długości sieci o 23,4 %. Wartość ograniczonych strat wynosi 38 417 GJ/rok.

Ograniczenie strat ciepła w węźle w wyniku zwiększenia jego sprawności. Wartość ograniczonych strat wynosi 26 188 GJ/rok.

Wzrost korzyści z efektów energetycznych w skutek zastosowania węzłów indywidualnych z automatyką sterowania popytem na ciepło. Wartość ograniczonych strat ciepła wynosi 84 166 GJ/rok.

Oszacowany łączny efekt energetyczny bezpośredni w wyniku realizacji Projektu wyniesie około 148 771 GJ/rok. Realizacja Projektu spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, czego skutkiem będzie mniejsze zużycie paliw oraz ilości emitowanych substancji zanieczyszczających.

Do góry