O projekcie

„Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – etap II” obejmuje zamianę 20 grupowych węzłów cieplnych na 152 indywidualne węzły cieplne i będzie realizowany w okresie od 04.2018 do 12.2022 r.

Jakość powietrza w m.st. Warszawa jest niezadowalająca. W wyniku rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim, wykonanej na podstawie danych za 2015 r.  aglomeracja warszawska, w obrębie której realizowane będzie przedsięwzięcie, polegające na likwidacji węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych, została zaklasyfikowana na podstawie kryteriów ochrony zdrowia do grupy C ze względu na wysokie stężenia NO2, PM10 i PM2,5 . Oznacza to, że stężenia ww. zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe. Z tego też powodu dla aglomeracji warszawskiej ustanowiono Programy Ochrony Powietrza.

Mając na uwadze zły stan jakości powietrza zarówno na terenie m.st. Warszawy, jak i w całej Polsce, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 przewiduje się wsparcie skierowane na poprawę efektywności dystrybucji ciepła głównie na cele komunalno-bytowe, które będzie odnosić się do obszarów posiadających plany gospodarki niskoemisyjnej oraz wynikających ze strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) miast wojewódzkich, w których uwzględniono potrzeby dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym głównie CO2 i PM10.

„Węzły indywidualne dla Warszawy” to przedsięwzięcie, które w sposób znaczący może przyczynić się do poprawy jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy, a pośrednio w całej Polsce. Ww. przedsięwzięcie, którego jednym z głównych celów jest ograniczenie emisji CO2, zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), wpisuje się w cele planu gospodarki niskoemisyjnej dla m. st. Warszawy. Ponadto przedmiotowy Projekt znajduje się na liście podstawowych projektów z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonych do RPO WM jako komplementarne do ZIT, do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego.

W dniu 17 listopada 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz przedsiębiorstwo Veolia Energia Warszawa SA podpisały umowy dotyczące dofinansowania Projektu „Węzły indywidualne dla Warszawy” – etap II realizowanego ze środków pomocowych UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014 – 2020.

Obecnie w warszawskim systemie ciepłowniczym funkcjonuje około 400 węzłów grupowych z czego prawie 200 jest własnością Veolii Energia Warszawa. Większość tych urządzeń została wybudowana w latach 1960 – 1970 i wymaga gruntownych a więc kosztownych modernizacji. Podstawowymi problemami związanymi z eksploatacją węzłów grupowych, są:

  • Duże straty na przesyle energii wyeksploatowaną siecią niskich parametrów.
  • Zagrożenie awariami wyeksploatowanych fragmentów sieci niskich parametrów.
  • Niewykorzystanie potencjalnych korzyści procesów energetycznych wynikających z braku sterowania popytem na energię w indywidualnych budynkach podłączonych do źródła węzłów grupowych.
  • Brak możliwości ograniczenia niskiej emisji piecyków ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) przez ciepłą wodę sieciową.
  • Duże straty energii cieplnej w wyniku wentylacji pomieszczeń mieszkalnych wymuszonej procesami spalania wewnątrz tych pomieszczeń.
  • Brak ekonomicznych podstaw wdrażania termomodernizacji w budynkach podłączonych do węzłów grupowych.

Ważna informacja:

Indywidualny węzeł cieplny, budowany w ramach Projektu tylko w zakresie modułu centralnego ogrzewania dla potrzeb instalacji wewnętrznej budynku, zaprojektowany został jako dwufunkcyjny, z możliwością podgrzewu ciepłej wody. Pozwala to na doposażenie budynku w instalację wewnętrzną ciepłej wody.

Zamontowanie modułu ciepłej wody nie jest objęte projektem likwidacji węzłów grupowych. Jego wybudowanie będzie możliwe po podpisaniu umowy między Odbiorcą a Veolią Energia Warszawa S.A. Będzie ona określać m.in. zasady finansowania tego zakresu robót.

Więcej informacji na temat doposażenia w moduł cieplej wody użytkowej znajduje się w zakładce „Realizacja” część „Doposażenie w moduł c.w.u.”

W przypadku Państwa zainteresowania doposażeniem węzła w moduł ciepłej wody użytkowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszymi przedstawicielami. 

Informacji w sprawie doposażenia węzła w moduł ciepłej wody użytkowej udzielają:

          lub e-mail: vew.konkurencyjnosc@veolia.com

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy na doposażenie węzła c.o. w moduł ciepłej wody użytkowej dla różnych podmiotów

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy na doposażenie węzła c.o. w moduł ciepłej wody użytkowej dla różnych podmiotów

pobierz

Wniosek na zmianę mocy zamówionej 

pobierz

Zamówienie mocy cieplnej 

pobierz

Do góry