Współfinansowanie

W dniu drugim lipca 2012 Veolia Energia Warszawa S.A. (wówczas Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.) podpisało z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie i reprezentującą Szwajcarsko – Polski Program Współpracy umowę w sprawie realizacji projektu pt. „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza” dotyczącego zamiany węzłów grupowych na węzły indywidualne. Zakres projektu obejmuje zamianę 111 węzłów grupowych na 811 węzłów indywidualnych. Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.2012 do 14.06.2017, a współfinansowanie przez stronę szwajcarską stanowi 30 % poniesionych kosztów czyli ok. 35 mln PLN. W sumie koszty projektu zostały oszacowane na 110 mln PLN.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i trzynastu innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów międzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 roku w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich.

Fundusze szwajcarskie mają na celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym. Więcej informacji o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy na stronach:


Geneza

19 maja 2004 r. podczas Szczytu Szwajcaria – Unia Europejska, strona szwajcarska zadeklarowała gotowość ustanowienia programu pomocowego mającego na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej. Od listopada 2004 r. do maja 2005 r. trwały negocjacje w sprawie ram funkcjonowania ww. programu pomocy. Ostatecznie, w dniu 27 lutego 2006 r. Rada UE i Szwajcaria podpisały tzw. Memorandum of Understanding pomiędzy Wspólnotą Europejską a Radą Federacji Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie wkładu Konfederacji Szwajcarskiej na rzecz zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych w rozszerzonej Unii Europejskiej. W dokumencie zawarto zobowiązanie Szwajcarii do podpisania odrębnych umów bilateralnych z poszczególnymi państwami – beneficjentami pomocy.

W związku z powyższym, 16 marca 2006 r. w parlamencie szwajcarskim odbyło się głosowanie nad tzw. Ustawą o Współpracy z Krajami Europy Wschodniej, przewidującą pomoc finansową dla 10 państw Unii Europejskiej w ramach programu. Z uwagi na brak rozstrzygnięć na tym szczeblu, 26 listopada 2006 r. przeprowadzono w Szwajcarii referendum w powyższej sprawie, które zakończyło się pomyślnie dla nowych państw członkowskich.

Cel

Fundusze szwajcarskie mają na celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

Beneficjenci

Fundusze Szwajcarskie przewidują wsparcie dla instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

Koncentracja geograficzna

Fundusz Szwajcarski zakłada, iż co najmniej 40 proc. środków zostanie rozdysponowanych w czterech województwach ściany południowo-wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Czas trwania

Program Szwajcarski zakłada pięcioletni okres zaciągania zobowiązań i dzieisięcioletni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.

Projekty na jakie można uzyskać wsparcie:

bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:

  • inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych
  • zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej

środowisko i infrastruktura:

  • odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie
  • odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej

poprawa publicznych systemów transportowych;

  • bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych

sektor prywatny:

  • poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
  • rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚ

rozwój społeczny i zasobów ludzkich:

  • ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej)
  • badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze)

Do góry