Korzyści wynikające z projektu

Podstawowymi korzyściami związanymi z likwidacją węzłów grupowych i zamianą ich na węzły indywidualne są:

  • Istotne zmniejszenie strat na przesyle energii wyeksploatowaną siecią niskich parametrów – co oznacza niższe rachunki za ciepło.
  • Znaczące ograniczenie awarii co oznacza podniesienie jakości stałej dostawy ciepła.
  • Po wybudowaniu węzła indywidualnego mieszkańcy poszczególnych budynków uzyskują możliwość racjonalnego gospodarowania ciepłem w swoich budynkach poprzez możliwość prowadzenia indywidualnej gospodarki ciepłem w budynku, w tym m. in: indywidualne podejmowanie decyzji o terminie włączenia/wyłączenia ogrzewania, ustawienia wartości temperatury włączenia/wyłączenia ogrzewania, ustalania poziomu krzywej grzania (wpływ na parametry pracy instalacji), prowadzenie polityki oszczędnej gospodarki ciepłem np. poprzez obniżanie poziomu ogrzewania nocą.
  • W związku z możliwością korzystania z ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) mieszkańcy (po doposażeniu we właściwą instalację – mogą zlikwidować piecyki gazowe służące do podgrzewania ciepłej wody, co skutkuje ograniczeniem niskiej emisji z tych piecyków, zmniejszeniem strat energii cieplnej w wyniku wentylacji pomieszczeń mieszkalnych wymuszonej procesami spalania wewnątrz tych pomieszczeń.

WAŻNE

W przypadku Państwa zainteresowania doposażeniem węzła w moduł ciepłej wody użytkowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszymi przedstawicielami.

Informacji w sprawie doposażenia węzła w moduł ciepłej wody użytkowej udzielają:

Bardzo istotną korzyścią płynącą z wybudowania węzła indywidualnego jest możliwość wdrożenia termomodernizacji w budynkach dotychczas podłączonych do węzłów grupowych. Przed wybudowaniem węzła indywidualnego działania termomodernizacyjne były ekonomicznie nieuzasadnione.

Rezultaty projektu

Pierwszym bezpośrednim rezultatem Projektu będzie wybudowanie w latach 2012-2016, 803-ech indywidualnych węzłów cieplnych w poszczególnych budynkach, co stwarza możliwość prowadzenia indywidualnej gospodarki ciepłem w budynku przez Odbiorcę, w tym m.in: indywidualne podejmowanie decyzji o terminie włączenia/wyłączenia ogrzewania, ustawienia wartości temperatury włączenia/wyłączenia ogrzewania, ustalania poziomu krzywej grzania (wpływ na parametry pracy instalacji), prowadzenie polityki oszczędnej gospodarki ciepłem np. obniżanie poziomu ogrzewania nocą.

Drugim bezpośrednim rezultatem Projektu będzie wybudowanie w latach 2012-2016, ok. 36 km sieci ciepłowniczej preizolowanej o istotnym potencjale:

  • zmniejszenia strat ciepła na przesyle, obecne sieci niskoparametrowe wykonane są w technologii kanałów prefabrykowanych, nieszczelnych, z uszkodzoną przez długoletnią eksploatację izolacją termiczną.
  • podniesienia jakości stałej dostawy ciepła ze zminimalizowaniem możliwości wystąpienia awarii rurociągów cieplnych, zastosowanie rurociągów preizolowanych w sieciach osiedlowych i indywidualnych przyłączy ciepłowniczych w technologii preizolowanej z instalacją alarmową stwarza możliwość ciągłej kontroli stanu technicznego szczelności sieci i zapobiegania niszczenia rurociągów (kontrola poziomu wilgotności przestrzeni izolacji termicznej między rurą przewodową a rurą osłonową) z lokalizacją do jednego metra miejsca wystąpienia nieszczelności lub awarii rurociągu przewodowego.

Założeniem Projektu, obok efektywności energetycznej, jest stworzenie warunków dla możliwości korzystania ze środowiska zgodnie z zasadą "polluter pays principle". Po wdrożeniu Projektu i kontynuacji działań związanych z transformacją systemu ciepłowniczego, będzie istniał jednolity system, w którym ilość pobranego ciepła, będzie odpowiadać ilości wprowadzonych do środowiska zanieczyszczeń, na którą każdy użytkownik systemu będzie miał wpływ oszczędzając ciepło i płacąc mniejsze rachunki. Użytkownik systemu ciepłowniczego będzie miał do wyboru termomodernizację, efektywność energetyczną lub większe opłaty. W takiej sytuacji rzeczywiście będzie funkcjonować zasada "polluter pays principle". Z zasady "polluter pays principle" wynika, że odpowiedzialni za zanieczyszczenia, powinni odpowiednio ponosić koszty. W budynkach będzie można wdrożyć zarządzanie stroną popytu - DSM oraz po termomodernizacji zastosować rozwiązania ”inteligentnych budynków”.Do góry