O projekcie

Projekt pt. „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st.  Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza” obejmuje zamianę 111 węzłów grupowych na 811 węzłów indywidualnych i będzie realizowany w okresie od 01.07.2012 do 14.06.2017 r.

Obecnie w warszawskim systemie ciepłowniczym funkcjonuje ponad 500 węzłów grupowych z czego prawie 300 jest własnością Veolii Energia Warszawa. Większość tych urządzeń została wybudowana w latach 1960 – 1970 i wymaga gruntownych a więc kosztownych modernizacji. Podstawowymi problemami związanymi z eksploatacją węzłów grupowych, są:

  • Duże straty na przesyle energii wyeksploatowaną siecią niskich parametrów.
  • Zagrożenie awariami wyeksploatowanych fragmentów sieci niskich parametrów.
  • Niewykorzystanie potencjalnych korzyści procesów energetycznych wynikających z braku sterowania popytem na energię w indywidualnych budynkach podłączonych do źródła węzłów grupowych.
  • Brak możliwości ograniczenia niskiej emisji piecyków ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) przez ciepłą wodę sieciową.
  • Duże straty energii cieplnej w wyniku wentylacji pomieszczeń mieszkalnych wymuszonej procesami spalania wewnątrz tych pomieszczeń.
  • Brak ekonomicznych podstaw wdrażania termomodernizacji w budynkach podłączonych do węzłów grupowych.

W kwietniu 2009 roku, mając na celu realizację powyższego Projektu, złożony został do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy „Zarys Propozycji Projektu” (ZPP) pod nazwą: „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza”.

Po pozytywnej ocenie „Zarysu Propozycji Projektu” (ZPP) przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie (WWPR), w lipcu 2011 roku złożyliśmy do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy „Kompletną Propozycję Projektu” (KPP).

Po rekomendacji Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE), Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) oraz Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, działającego przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie, Wniosek trafił do Sekretariatu Stanu ds. Gospodarczych Konfederacji Szwajcarii (SECO). SECO jest jednostką szwajcarskiego Ministerstwa Spraw Ekonomicznych, które zgodnie z Umową Ramową, zostało upoważnione przez Szwajcarię do działania w jej imieniu w zakresie wdrażania SPPW.

9 maja 2012 r. została podpisana Umowa pomiędzy Szwajcarią, reprezentowaną przez SECO a Rzeczypospolitą Polską, reprezentowaną przez MRR, jako Krajową Instytucję Koordynującą (KIK), dotyczącą dofinansowania na rzecz naszego Projektu.

20 czerwca 2013 roku, za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, Veolia Energia Warszawa otrzymała od Komisji Europejskiej notyfikację pomocy publicznej projektu „Węzły indywidualne dla Warszawy”.

Projekt "Węzły indywidualne dla Warszawy" został zkończony zgodnie z planem w dniu 14.06.2017 r.

Pierwotnie zakładano, że Projekt obejmie zamianę 100 węzłów grupowych na 765 węzłów indywidualnych oraz zostanie wybudowane 29 440,7 m sieci ciepłowniczej preizolowanej. Ostatecznie w ramach Projektu zlikwidowano 111 węzłów grupowych, wybudowano 810 węzłów indywidualnych oraz 41 237,60 m sieci ciepłowniczej preizolowanej.Ważna informacja:

Węzeł cieplny zaprojektowany będzie jako dwufunkcyjny, z możliwością podgrzewu ciepłej wody (c.w.u.). Pozwala to na doposażenie budynku w instalację wewnętrzną ciepłej wody. Koszt jej wykonania ponosi właściciel budynku.

Zamontowanie modułu ciepłej wody (c.w.u.) nie jest objęte projektem likwidacji węzłów grupowych. Jego wybudowanie będzie możliwe po podpisaniu umowy między Odbiorcą a Veolią Energia Warszawa. Będzie ona określać m.in. zasady finansowania tego zakresu robót.

W przypadku Państwa zainteresowania doposażeniem węzła w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszymi przedstawicielami.

Informacji w sprawie doposażenia węzła w moduł ciepłej wody użytkowej udzielają:

Do góry