Podpisanie umowy

24.09.12

W dniu drugim lipca 2012 Dalkia Warszawa S.A. (wówczas Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.) podpisało z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowę w sprawie realizacji projektu pt. „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza”.

Projekt uzyskał dofinansowanie części kosztów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizowanego w oparciu o umowy międzynarodowe zawarte w Bernie między Szwajcarią a Rzeczpospolitą Polską.

Realizacja projektu „Węzły Indywidualne dla Warszawy” uzależniona jest od otrzymania notyfikacji pomocy publicznej czyli akceptacji przez Komisje Europejską poziomu dofinansowania. Decyzji w tej sprawie spodziewamy się do końca czerwca b.r.
Stąd wskaźnikowe terminy podane w zakładce „Harmonogram mogą ulec zmianie, z odwołaniem wykonania włącznie.


Projekt obejmuje likwidację 100 węzłów grupowych i wybudowanie osiedlowych sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do poszczególnych budynków oraz wybudowanie 765 węzłów indywidualnych w tych budynkach.

Projekt będzie realizowany w latach 2012 – 2017 a sumaryczne koszty inwestycyjne zostały oszacowane na kwotę 113 479 577,00 zł. (35 429 153 CHF).

Aktualnie prowadzone są procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawców sieci ciepłowniczych, przyłączy oraz węzłów indywidualnych, dla węzłów grupowych przewidzianych do realizacji w latach 2012 – 2013, tak aby niezwłocznie po otrzymaniu notyfikacji można było rozpocząć rozliczanie prac realizowanych w terenie.

Równocześnie dla węzłów grupowych, wytypowanych w harmonogramie realizacji na lata 2014 – 2017, trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznych i formalno – prawnych, pozwalających na złożenie wniosków niezbędnych do otrzymania decyzji pozwolenia na budowę indywidualnych węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczej.

Na każdym etapie przygotowania projektu utrzymywaliśmy kontakt z odbiorcami i przedstawialiśmy im założenia do projektu oraz wynikające z tego obowiązki stron.

Dla przypomnienia podajemy, że na spotkaniach z odbiorcami złożyliśmy zobowiązania, że Dalkia Warszawa S.A:

 • opracuje własnym staraniem dokumentację techniczną sieci cieplnej i przyłączy do każdego budynku oraz dwufunkcyjnego węzła cieplnego (dla potrzeb instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody),
 • przygotuje i zrealizuje wykonawczo prace objęte projektem w zakresie sieci ciepłowniczych i węzłów indywidualnych, w tym będzie prowadzić nadzór techniczny
 • przygotuje i zrealizuje prace z przystosowaniem pomieszczeń do potrzeb węzłów cieplnych w zakresie robót budowlanych, sanitarnych (wod-kan, wentylacji grawitacyjnej) oraz doprowadzenia wewnętrznego przyłącza energetycznego.

Do zadań Odbiorcy ciepła należeć będzie:

 • wskazanie lokalizacji pomieszczenia węzła cieplnego
 • na etapie wykonawczym podłączenie istniejącej instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania (c.o.) do rozdzielaczy w nowym węźle cieplnym wraz z zamontowaniem naczynia ciśnieniowego (zabezpieczenie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania (c.o.) z uwagi na zmianę sposobu jej zasilania – dotychczas takie urządzenia były zamontowane w węźle grupowym).

Szacujemy, że nakłady na te prace będą kształtować się na poziomie około 10 000 złotych. Podłączenie istniejącej instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku do nowego indywidualnego węzła cieplnego nie powoduje konieczności wykonywania jej remontu lub wymiany.

Dofinansowanie projektu obejmuje jedynie wykonanie prac w obrębie majątku Dalkii Warszawa S.A. Natomiast podłączenie pionów instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania do nowego węzła cieplnego finansowane jest przez Odbiorcę ze względu na zasady udzielania pomocy przez Szwajcarsko – Polski Program Współpracy nie jest możliwe ich finansowanie ze środków pomocowych.

W przypadku Państwa zainteresowania doposażeniem węzła w moduł ciepłej wody użytkowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszymi przedstawicielami. Informacji w sprawie doposażenia węzła w moduł ciepłej wody użytkowej udzielają:

 • pani Iwona Żuchniewska tel. 22 576 11 29, e-mail: izuchniewska@dalkia.pl
 • pan Marek Polewiak tel. 22 576 14 67, e-mail: mpolewiak@dalkia.pl


Tak jak informujemy powyżej, na obecnym etapie przygotowujemy dokumentację techniczną i formalno-prawną. W związku z tym zgłaszać się będą do Państwa przedstawiciele biur projektowych (legitymujący się naszym pełnomocnictwem), w celu ustalenia lokalizacji węzła indywidualnego w Państwa budynku oraz uzyskania Państwa zgody w formie Uchwały na ustawienie w pomieszczeniu węzła cieplnego, naszych urządzeń oraz doprowadzenia rurociągów do przyłącza ciepłowniczego w granicach prawnych Państwa nieruchomości.

Bardzo prosimy o ścisłą i skuteczną współpracę z przedstawicielami biur projektowych, ponieważ uzyskanie zgód właścicielskich jest jednym z kryteriów warunkujących otrzymanie pozytywnej decyzji pozwolenia na budowę.

Dla tych obiektów, gdzie już została opracowana dokumentacja techniczna i posiadamy prawomocne decyzje pozwolenia na budowę, powyżej opisane procedury nie będą powtarzane.

Kontakt:

 • Dagmara Skubiszewska – 22 658 52 07 – dskubiszewska@dalkia.pl – bieżące informacje dotyczące projektu
 • Ryszard Płotnicki -  tel. 22 658 52 02 - rplotnicki@dalkia.pl – Dyrektor Jednostki Realizacji Projektów
 • Tomasz Bańkowski - tel. 22 658 50 95 - tbankowski@dalkia.pl – Zastępca Dyrektora Jednostki Realizacji Projektów
 • Wojciech Wójcik – Tel. 22 658 52 22 – wwojcik@dalkia.pl – marketing i komunikacja

Do góry