Konferencja prasowa na zakończenie Projektu "Węzły indywidualne dla Warszawy".

04.04.17

W dniu 04 kwietnia 2017 roku w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa dotycząca zakończenia Projektu likwidacji węzłów grupowych pt. „Węzły indywidualne dla Warszawy”.

W konferencji udział wzięli partnerzy Projektu pan Guido Beltrani dyrektor biura Szwajcarsko Polskiego – Programu Współpracy, pani Małgorzata Zalewska z-ca dyrektora Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwo Rozwoju, pani Ewa Wnukowska – Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Centrum Projektów Polska Cyfrowa, pan Leszek Drogosz dyrektor Biura Infrastruktury urzędu m. st. Warszawy oraz przedstawiciele Veolii Energia Warszawa – pan Jacky Lacombe prezes Zarządu Veolia Energia Warszawa, pan Ryszard Płotnicki dyrektor Jednostki Realizacji Projektów i pan Tomasz Bańkowski z-ca dyrektora Jednostki Realizacji Projektów.
W trakcie konferencji przedstawiciele Jednostki Realizacji Projektów Veolii Energia Warszawa zaprezentowali osiągnięte cele Projektu. W swoich wystąpieniach partnerzy projektu odnieśli się do uzyskanych celów Projektu, współpracy z Veolią Energia Warszawa, podkreślane były także aspekty społeczne Projektu oraz wpisywanie się jego założeń w program ochrony powietrza w stolicy.

Poniżej prezentujemy treść notatki prasowej przekazanej mediom.

Veolia udoskonala warszawską sieć ciepłowniczą
Veolia Energia Warszawa ukończyła realizację projektu „Węzły indywidualne dla Warszawy”, dotyczącego likwidacji 111 węzłów grupowych i budowy 811 indywidualnych węzłów cieplnych oraz ok. 41 km sieci ciepłowniczej. Projekt uzyskał dotację ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Koszt realizacji całej inwestycji wyniósł przeszło 110 mln zł. z czego ok. 35 mln zł stanowiła refundacja ze strony szwajcarskiej. Projekt wpisuje się w programy ochrony środowiska i poprawy efektywności energetycznej, a w szczególności w program poprawy powietrza w Warszawie, wdrażany przez władze stolicy. 
 

Inwestycja trwała przez 5 lat tj. od 2012 roku i była jednym z największych projektów realizowanych w Grupie Veolia w ostatnich latach.  Projekt objął swoim zasięgiem następujące dzielnice Warszawy - Mokotów, Wola, Praga Południe, Żoliborz, Bielany, Śródmieście i Ochota.

Realizacja Projektu oznacza dla mieszkańców budynków objętych zmianami m.in. prowadzenie własnej niezależnej gospodarki ciepłem, a więc samodzielne podejmowanie decyzji o tym w jakim terminie i przy jakiej temperaturze zostanie włączone i wyłączone ogrzewanie w budynku, a także realizację ekonomicznie uzasadnionych działań termomodernizacyjnych, czego efektem mogą być niższe opłaty za ciepło.

- Projekt został zrealizowany z myślą o mieszkańcach Warszawy, jak i samym mieście. Zarządcy i administratorzy budynków, które posiadają węzły indywidualne, mają możliwość zarządzania zapotrzebowaniem na ciepło i zużyciem ciepła. To również projekt, który znacząco podnosi komfort życia mieszkańców przez dostęp do centralnego ogrzewania i ciepłej wody jednocześnie. Do tych dwóch aspektów – ekonomicznego i społecznego, należy dodać również wymiar środowiskowy projektu. Inwestycja przekłada się na zmniejszenie strat ciepła oraz efektywne gospodarowanie energią.– mówi Jacky Lacombe, dyrektor generalny i prezes zarządu Veolii Energii Warszawa.

Dzięki wybudowaniu węzłów indywidualnych mieszkańcy uzyskują możliwość korzystania z ciepłej wody z sieci ciepłowniczej, co umożliwia likwidację piecyków gazowych i podnosi standard oraz bezpieczeństwo budynku.

W skali całego miasta realizacja Projektu oznacza zmniejszenie emisji pyłów, gazów cieplarnianych
i substancji niebezpiecznych, a w konsekwencji poprawę stanu zdrowia oraz warunków życia mieszkańców stolicy. Projekt zakłada również  ograniczenie strat ciepła „na przesyle”. Pozwoli to na zaoszczędzenie rocznie 148.771 GJ ciepła co jest równoważne ogrzaniu ok. 10 tys. energooszczędnych mieszkań o powierzchni 50m2.

- Warszawa obierając kierunek smart city w spółce Veolia Energia Warszawa S.A. znalazła partnera, dzięki któremu ma szansę zapewnić mieszkańcom czyste powietrze i zdrowe środowisko oraz gwarantować zrównoważony rozwój miasta. Jak wiemy, aby móc wykorzystać w pełni efekty działań w obszarze energooszczędnego budownictwa należy prowadzić równoległe działania sprzyjające efektywnemu zaopatrzeniu obiektów w ciepło. Widzimy więc, że Veolia Energia Warszawa S.A. podejmując się realizacji przedsięwzięcia zakrojonego na tak szeroką skalę miała na uwadze, poza samym udoskonaleniem procesu dostawy ciepła, również korzyści płynące dla miasta i odbiorców ciepła systemowego. Analizując efekty projektu „Węzły indywidualne dla Warszawy” śmiało możemy wskazać na trzy aspekty, w których miasto i mieszkańcy dostrzegają osiągane korzyści, a mianowicie: Ekologię, Bezpieczeństwo i Innowacyjność rozwiązań zastosowanych w zrealizowanym projekcie – mówi Renata Kaznowska, Zastępca Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.

Poza działaniami czysto technicznymi w ramach projektu prowadzone były także działania edukacyjne służące podnoszeniu świadomości mieszkańców i administratorów w zakresie racjonalnego gospodarowania energią w budynku. Działania te polegały na organizacji szkoleń dla mieszkańców
i administratorów budynków w zakresie efektywności energetycznej oraz zagadnień związanych
z termomodernizacją w aspekcie technicznym i finansowym. Odbyło się 61 spotkań, w których uczestniczyło ok. 750 osób.

- Projekt ten był realizowany bardzo sprawnie a jego efekty przyczyniają się istotnie do ochrony środowiska oraz zdrowia mieszkańców Warszawy. Jest to szczególnie ważne wówczas gdy ostatecznym celem podejmowanych działań jest poprawa warunków zdrowia i życia oraz stanu środowiska. Na uwagę zasługuje również fakt, iż modernizacja systemu ciepłowniczego miasta wpisuje się bezpośrednio w plan działań zmierzających do ograniczenia problemu smogu poprzez inwestycje w rozwój tzw. ciepła systemowego. Wyrażam nadzieję, że doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji tego projektu oraz jego efekty będą inspiracją dla podejmowania podobnych działań przez zarządców sieci ciepłowniczych innych miast w Polsce – mówi Guido Beltrani – Dyrektor Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

Bardzo pozytywny odbiór społeczny, zaangażowanie administracji samorządowej, w tym Urzędów Dzielnicowych, Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych oraz Administracji osiedlowych w fazie realizacyjnej, jak również fakt, że zdefiniowane cele zostały zrealizowane, upewniły Zarząd Veolii Energii Warszawa co do słuszności celów, stawianych przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Definicje:

Węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;

Indywidualny węzeł cieplny węzeł cieplny obsługujący jeden obiekt

Grupowy węzeł cieplny węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt

Pełna nazwa projektu brzmi „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza”.
Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w Polsce, oferującym usługi dostosowane do potrzeb klientów , stale rozwijającym swoją działalność na terenie kraju. W tym czasie dla zapewnienia najwyższej jakości usług, ochrony środowiska, Veolia konsekwentnie inwestuje w rozbudowę oraz modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej. Jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Zatrudnia około 4500 pracowników. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.
Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 75 miastach, w 41 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki: Veolia Energia Polska (holding), 7 głównych spółek operacyjnych – Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia Energia Poznań ZEC, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.www.veolia.pl

Veolia Energia Warszawa zarządza największą w Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą, dostarczającą ciepło systemowe i ciepłą wodę do 80% budynków w Warszawie. Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Czuwa nad bezpieczeństwem i pewnością dostaw ciepła, dbając o właściwe funkcjonowanie prawie 1800 km stołecznej sieci ciepłowniczej i tysięcy węzłów cieplnych. www.energiadlawarszawy.pl

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy finansowej przyznanej przez rząd Szwajcarii Polsce i pozostałym państwom członkowskim UE, które przystąpiły do jej struktur od 1 maja 2004 r. Z całkowitej puli środków wynoszącej ponad 1 mld CHS  Polsce przypadła prawie połowa środków – tj. około 489 mln CHS. Podstawę prawną wdrożenia Programu Współpracy w Polsce stanowi Szwajcarsko- Polska Umowa Ramowa, podpisana 20 grudnia 2007 r. w Bernie.
Program Szwajcarski ma na celu zmniejszenie różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym pomiędzy Polską a wysoko rozwiniętymi krajami UE, jak również niwelowanie tych różnic na terytorium Polski, szczególnie pomiędzy ośrodkami miejskimi a słabo rozwiniętymi obszarami peryferyjnymi, określonymi jako obszary tzw. koncentracji geograficznej (województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie).
Ze wsparcia w ramach SPPW mogą korzystać instytucje z sektora publicznego, prywatnego, a także organizacje pozarządowe. Program będzie realizowany w Polsce do 14 czerwca 2017 r.

Do góry